Binance

Yashanti (Naim Yael)

Yashanti levadi Chalamti she’ata iti Az eyn li ma lemaher Im ata iti velo acher Bachalom sheli maher Chabek oti lifney she’et’orer Ahavti levadi Chashavti she’ata iti Az eyn li ma lemaher Im ata iti velo acher Bachalom sheli maher Nashek oti lifney she’et’orer Az eyn li ma lemaher Eyn li ma lemaher Eyn li ma lemaher Eyn li ma lemaher Ma sheratsiti shelo yigamer Lo lemaher Ma sheratsiti shelo yigamer