O (Cirque Du Soleil)

Epouta quoila sisouso Sisouso kou souma Epouta quoila sisouso Sisouso sv mada Stou sima svdjabo Toulio es svdjabo tu sima Stou sima svdjabo Toulio es svdjabo sima Epouta quoila sisouso Sisouso kou souma Epouta quoila sisouso Sisouso sv mada Stou sima svdjabo Toulio es svdjabo tu sima Stou sima svdjabo Toulio es svdjabo sima