Echidna's Arf (Of You) (Zappa Frank)

Yeah, yeah, yeah, yeah, Village...