Binance

Samba lamba (Helenine Oči)

G Cadd9G Cadd9G Cadd9 D Na ulici vidím Fantomasa, G Cadd9 G Cadd9G Cadd9 D sa zamaskoval dnes za ananása. Na ulici vidím Fantomasa, hneď som ho spoznal, bo má rifľe od dalasa! G Cadd9 GCadd9 G Cadd9 D Hééééj samba lamba, G Cadd9 GCadd9 G Cadd9 D Hééééj samba lamba, G Cadd9 GCadd9 G Cadd9 D Hééééj samba lamba... Na ulici vidím Fantomasa, sa zamaskoval dneska za klobása. Na ulici vidím Fantomasa, hneď som ho spoznal, bo má šupku od balasa! Hééééj samba lamba, hééééj samba lamba, hééééj samba lamba...