Terewanea (Kučerovci)

Terewanea Lidová z Tahiti Terewa ne i a na te mo ana e ni hi ne ia ia oe te wai ra te ma hana te ho i ma ia vau i a o ve hana e ton e re A ho i mai na ho i ho i mai na te vai ra tura te moana i u a no ap tu ta eta a e te io ne ima a e ho i mai ia vau ia oe e ho i mai ia vau ia oe