Binance

O proměnách světa (Hradišťan)

Ach Bože, kam se podíti v tyto časy nyní Čemu se v čem důvěřiti Jsou daleko jiní, než prv bývali časové Mezi lidmi mravy nové, všickni národové Předaleko odstoupili od staré sprostnosti Věrnost, upřímnost měnili, podvody, chytrosti Přítel přítele sužuje, bratr bratra vyzrazuje Svůj smích nešanuje Mate se vše divně spolu teskno živu býti Hospodine popatř dolů, nerač déle dlíti Se svatvečerem světa zlého, chraň mocně lidu věrného od Ďábla lestného