Ho-Ka-He (Mig 21)

Cmi Wato y Ottawa y o hata D Ota ma oto Cmi Wato y Ottawa y o hata B Cmi Ne ta ya me ta Cmi Wato i Ottawa y o hata D Ota ma oto Cmi Wato y Ottawa Metan-Akwa B Cmi Meta wanate Cmi Toshish ty yama ta Fmi As Cmi Yama ta tanga na tata Cmi Ushishty Vigwam wa B As Cmi Ho-Ka-He Cmi Toshish ty yama ta Fmi As Cmi Ushish ty tanga na tata Cmi B As Toshishty Ushishty Khy Cmi B As Indián a indián Fmi D Czeka tanga tanga Tee-Pee Cmi B As Indián a indián Fmi D Czeka tanga Kalumet Toshish ty yama ta Yama ta tanga na tata Ushishty Vigwam wa Ho-Ka-He Toshish ty yama ta Ushish ty tanga na tata Toshishty Ushishty Khy Indián a indián Czeka tanga tanga Tee-Pee Indián a indián Czeka tanga Kalumet {Solo na melodii sloky} Cmi 3x /: Hyama Mahata Hyama Mahata Fmi As Hyama Mahata Hyama Mahata Cmi Hyama Mahata Hyama Mahata B As Hyama Mahata Hyama Mahata :/ Howgh