Dans Erebos (Közi)

Terrible shouts Creature. cold blooded. disperse. golden cage. Gild crime. corps de ballet. dance... how to save my soul. Faceless. love junky. im your double. Teemanaku yurameku shikou mashutsu-teki na guui zou Hirugaeshi kotogotoku odorikuruu nikutai wa hita suru ni zecchou Ni zekkyou Terrible shouts Creature. cold blooded. disperse. golden cage. Gild crime. corps de ballet. dance... how to crash my soul. Time after time after fear after fear,,, Ide kate ni kono itai konagona ni konna itai Ware nare kurushige ni mau kurakuraku oriori ni naku kuruwaku no Kuruen Toritsukareteiru boku wa konton to matomari Etai no shirenu ifudomo o uetsuketa Shake me down. to still be mind. never leave me. The darkness to waver. every twist of mind. Izure otozureru kamigami no horobi no hi made Terrible shouts Creature. cold blooded. disperse. golden cage. Gild crime. corps de ballet. dance... how to save my soul. Dance... how to crash my soul.