I saw myself (Daniel Lioneye)

I wanna make you understand me I wanna make you understand Why can't you feel? Why can't you feel my vigour? Whats on your mind? Whats on your mind? Meet the real me A broken man I wanna make you understand me I wanna make you understand I saw myself on tv last night it was ugly When I saw myself on tv last night, I am ugly and so fucking dumb