Painkiller (Spica)

ooh.. oh.. ho wo.. ho wo ho.. ha ha.. o nul do na nun ja mul mot ja.. chim de ye nu wot da.. dwi cho gi da ga i ro na (you know me yeah you know me) a jik no rul it ji mo te ul da ga ut da to na gan nol gu ri myo.. oh.. hok shi nol bo myon na ul ka bwa.. so rap gip suk i.. gam cho dun no rul ko ne ba oh.. (you know me yeah you know me) no nun na wan da li heng bok han ko ya.. mut da ga su mi jo ryo wa no mu mip da ga do no.. no mu bo go shi po no (it's unbelievable) ji chin ma mi ma rul he.. no ha na ra myon dwe wo wo.. (it's unbelievable) (pain) killer killer killer (pain) killer killer killer (pain) killer killer killer (pain) killer ban bok dwen na re mu no jo ga.. na jo cha go bi na.. i byo ri i ron gon ga ba (you know me yeah you know me) no mu da cho mong dun mam i a pa wa.. ul da da shi nol chan nun na ah.. ah.. jong mal nan no mu du ryo wo wa.. yong won ni no ha na.. gi ong man ha da sal ka bwa (you know me yeah you know me) no mu gi pi pa jo i jul su ob so ul da jom jom do mi cho ga no mu mip da ga do no.. no mu bo go shi po no (it's unbelievable) ji chin ma mi ma rul he.. no ha na ra myon dwe wo wo.. (it's unbelievable) (pain) killer killer killer (pain) killer killer killer (pain) killer killer killer (pain) killer ji u ryo i ju ryo e rul so bo ji man no wa na ga jin shi gan du ri na ye gen mo du da so jung e so very special it's very special da no ha bo ryo he bwa do to da ra na ryo he bwa do na nun no cho rom hal su ga ob so nan e rul so do no ul su ob so no mu mip da ga do no.. no mu bo go shi po no (it's unbelievable) ji chin ma mi ma rul he.. no ha na ra myon dwe wo wo.. (it's unbelievable) (pain) killer killer killer (pain) killer killer killer (pain) killer killer killer (pain) killer