I Love You (Dionysos)

I love you Like a chocolate cake Like the trains Like the sea See me loving you please I love you Like I love my plastic boat To fall on the sea See I'm your silly See I'm your sea Sea I'm your silly But I love you