Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Einy Aleik (Ajram Nancy)

einy aleik ana einy aleik bahni leik ana bahni leik haymana yana amana aleik rayah'ni mitsib'neesh kida mali bado ana mali bado wana yado kida wana yado halan min lah'sa lah'sa adob wil hob ya'mil koli da einy aleik ana einy aleik bahni leik ana bahni leik haymana yana amana aleik rayah'ni mitsib'neesh kida mali bado ana mali bado halan min lah'sa lah'sa adob wil hob ya'mil koli da garali da eli garali leih howa enta tetla' mein yabeih sho'ak wasali hasali eih wa da bayelo a abaa eli esmo eih el'hob sayad'el ulu ya mama dawab albi dob we bil'amara mosh'arfa anam wala ana'arfa kam waka ana fahma leih einy aleik ana einy aleik bahni leik ana bahni leik haymana yana amana aleik rayah'ni mitsib'neesh kida mali bado ana mali bado halan min lah'sa lah'sa adob wil hob ya'mil koli da ma'ola min awel lu'a hasa eni'arfak min sineen estana'ala lah'lak ya'am howa enta eih ma'indaksh dam abili ma timshi mel'makan ana'ayza'oulak kil'miteen shayfa el haya mitzawa'a mazagi helwem rawa'a ma'ola min awel lu'a hasani eni'arfak min sineen estana'ala mah'lak ya'am howa enta eih ma'indaksh dam abili ma timshi mel'makan ana'ayza'oulak kil'miteen garali da eli garali leih howa enta tetla' mein yabeih sho'ak wasali hasali eih wa da bayelo a abaa eli esmo eih el'hob sayad'el ulu ya mama dawab albi dob we bil'amara mosh'arfa anam wala ana'arfa kam waka ana fahma leih einy aleik ana einy aleik bahni leik ana bahni leik haymana yana amana aleik rayah'ni mitsib'neesh kida mali bado ana mali bado wana yado kida wana yado halan min lah'sa lah'sa adob wil hob ya'mil koli da