Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Mr. Bodyguard (The Mighty Diamonds)

Who's gonna bodyguard ya, Mr. Bodyguard ? Who's gonna bodyguard ya, Mr. Bodyguard ? Who's gonna bodyguard ya, Mr. Bodyguard ? Cause I-man nuh wan' no one a mi yard No one to claim seh dem a mi guard a mi yard Who's gonna bodyguard ya, Mr. Bodyguard ? I want to know who Who's gonna bodyguard ya, Mr. Bodyguard ? One of these days it a go dread (dreader than dread) Ev'ryone looking a place to hide 'em head, well dread Who's gonna bodyguard ya, Mr. Bodyguard ? I want to know who Who's gonna bodyguard ya, Mr. Bodyguard, yeah All who claim seh them a chief of staff One a these days dem ha fi chuck off, yeah Come a walk Who's gonna bodyguard ya, Mr. Bodyguard ? I don't know who Who's gonna bodyguard ya, Mr. Bodyguard, yeah Cause I-man nuh wan' no one a mi yard No one to claim seh dem a mi guard a mi yard Who's gonna bodyguard ya, Mr. Bodyguard ? I want to know who Who's gonna bodyguard ya, Mr. Bodyguard, yeah