Kayama (Adiemus)

Ka ya ma di o i ei Ka ya ma di o i ei Kaya ma bi ei Kaya ma di a a ma pi ei Ka ya ma di a Ka ya ma di ei Ka ya ma di a ma pi ei Ka ya ma di a Ka ya ma di ei Ka ya ma di a ma pi ei A ya ka ya ma na ya ke yei ka ya A ya ka ya ma pei a na A ya ka ya ma pei a na A ya ka ya ma na A ya ka ya ma na yei A ma sa ma na ma sa ma yei sa ma A ma sa ma na ma ye na A ma sa ma na ma ye na A ma sa ma na ma A ma sa ma na ma yei 4x: Ka ya ma di o i ei A ma ka ma na mei ya ka yei ma ya A ma ka ma na mei ya ma A ma ka ma na mei ya ma A ma ka ma na ma A ma ka ma na ma yei A ya ka ya ma na ya ka yei ka ya A ya ka ya ma na ye na A ya ka ya ma na ye na A ya ka ya ma na A ya ka ya ma na yei 4x: Ka ya ma yo ba pi ei A ma ka ma na mei ya ka yei ma ya A ma ka ma na mei ya ma A ma ka ma na mei ya ma A ma ka ma na ma A ma ka ma na ma yei ya ka ya ma na ya ka yei ka ya A ya ka ya ma na ye na A ya ka ya ma na ye na A ya ka ya ma na A ya ka ya ma na yei 2x: Ka ya ma di o i ei Repeat until fade: Ka ya ma yo ba pi ei Ka ya ma pi ei!