The Lost Lamb

Abigail Washburn

Zai na yaoyuan de guxiang
 In that far distant land I call home

 Wo shiluo liao yi ge gulao de meng
 I lost the ancient dream

 Yi ge youshang de meng
 A sorrowful dream

 Zai na yangyu wo de difang
 In that place that raised me

 Wo fenbian buliao muse he chenguang
 I cannot discern the growing shadows of dusk and (first light) the first faint rays of the morning sun

 Wo yanjuanliao chenmo he sixiang
 I’ve wearied in the silence and searching

 Feng nanchui you zhuanxiang beifang
 Wind blows south and turns again north

 Jianghe ben hai, hai que bu zhang
 River flows to the sea, yet the sea does not rise 

 Wo xin manliao choucheng
 My heart is filled with melancholy

 Yu lai you shi qing bu jiuchang
 The rains come, clear skies will follow soon

 Fuzu tianbuman linghun de kewang
 Even fortune and good blessings cannot quench the soul’s thirst

 Zhihui dangbukai yongsheng de shuangjiang
 Wisdom cannot relieve us our eternal lot

 Wo, 
 Wo shi
 Yi zhi
 Mitu de gaoyang
 I am a lost lamb

 Shei neng ying wo zouchu mimang
 Who will lead me from this haze?

 Nar you wo chongsheng de xiwang
 What will bring me hope again?

 O, muyangren ah.
 Oh, shepherd

 Ni zai hefang?
 Where are you?


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz