Dracula

- Písničky z muzikálů

Předehra (1499)
1.
utečenec  Smilování!
2.
utečenec  Smilování!
1.
utečenkyně Smilování!
2.
utečenkyně Smilování!
Smilování
Utečenci    Smilování, smilování!
Plni hrůzi, plni strachu
uprchli jsme ze svých polí.
V klášteře snad najdem spásu,
jinak smrt nás všechny skolí.
Mnich     Jinak smrt nás k zemi srazí!
Utečenci    Smilování! Smilování!
Mnich     Bratři, slyšte, bratři, slyšte,
jsou nám v patách
Dracula a jeho vrazi!
Utečenci    Dracula a jeho vrazi!
Mniši + kněz  Pomáhej nám Bůh!
Utečenci    Smilování! Smilování!
Kněz      Tahle půda posvěcená
ochrání tě před svévolí.
Mnich     Ochrání?!
Kněz      Dracula, jak pevně věřím,
na klášter si nedovolí.
Mnich     Na klášter si nedovolí!
Všichni    Na klášter si nedovolí!
Mniši + kněz  Chrám nás chrání!
Chrám nás chrání!
Mnich     Před Draculou? Všechno marno!
Ten je schopen čehokoli!
Všichni    Pomáhej nám Bůh!
Vstaň, bratře můj
Kněz      Vstaň, bratře můj, pohleď jen
na ten kříž!
Jím spasen byls a teď v něj nevěříš.
Kněz      Ave.
2 utečenkyně  Ave.
4 utečenkyně  Ave.
Všichni    Ave.
Kněz      Kristus jej vláčel kvůli tobě
brázdami cest,
i ty, pln víry, navzdor zlobě
měl bys jej nést.
Ať si sám ďábel na nás chystá
spoušť zločinnou,
nikdy ta věčná světla Krista
v nás nezhynou.
Všichni    Ave, Ave.
Všichni    Vstaň, bratře můj, s rozžatou
pochodní,
nás přijme Bůh, utonou nehodní.
Ave, Ave.
Černí rytíři
Dracula    Nejdu snad nevhod?!
Už je po mši svaté.
Vzývali jste Boha?
Tak mě tady máte!
Všichni    Smilování! Smilování!
Kněz      Odstup, Satane!
Dracula    Ne! Takhle si mě plést!
Ale máš kuráž, všechna čest!
Kněz      Ta půda patří klášteru,
z té, bezvěrče, se kliď!
Dracula    A heleďme ho, čiperu!
Ty tučné lány klášterů
já bez pardónu zaberu.
A celé, každou píď!
Věřící
+ utečenci  Smilování! Smilování!
Mnich     Já protestuju! To je loupež!
Dracula    Tak už se se mnou neškádli!
Ty se tu v mešním víně koupeš.
A co ho máte ve svých sklepích!
To všechno kolem, tenhle přepych
jste vy, pánbíčkaři, nakradli!
Mnich     Já nesouhlasím...
Dracula    Jen si křič!
Tvá vzpoura není k ničemu.
Rytíři, chopte se těch ničemů
a ukojte svůj černý chtíč!
Na boží slouhy boží bič!
Všichni    Smilování! Smilování!
Mnich     Náš svatý kříž smetli v prach
nehodní!
Ó, bratře můj, co teď s tvou
pochodní?
Amen, Amen.
Kněz      Zakončit můžem zjasna čista
pouť dočasnou,
ale ta věčná světla Krista
v nás nezhasnou.
Umírající   Ave, Ave...
Kněz      Padl jsi bezbranný jak za podzimku
list.
Až dojdeš do nebes,
do zaslíbených míst,
mou zpověď s sebou nes,
zvěst o tom, že i kněz
pocítil právě dnes
svou první nenávist.
Kněz
(se sborem)  Buď navždy proklet, Draculo!
Kněz      Za to, že skosils ovečky boží
svou krvelačnou sklizní,
ať tvoje ústa na rudém loži
po krvi zas jen žízní.
Kněz
(se sborem)  Buď navždy proklet, Draculo!
Kněz      Ať plamen hrůzi vzplane i v tobě,
spaluje tě - a drtí,
kdybys i prosil o místo v hrobě,
ty nedočkáš se smrti.
Kněz
(se sborem)  Buď navždy proklet, Draculo!
Dracula    Chtěl jsem tě vážně ušetřit.
Leč po tvém žvástu trapném
ke slovu nejspíš přijde břit.
Náš velebníček sklapne!
Šašek a Adriana
Adriana    Zas malátnější procitám,
zas proležím den celý,
jsem stále sama, ty jsi tam,
kam povinnost ti velí.
Teď musím síly posbírat,
jen žádné naříkání.
Pojď, šašku! Jestli máš ji rád,
tak rozvesel svou paní.
Šašek     Nařídil mi kníže:
"Než se z bitvy vrátím,
moji drahou zatím
rozptyluj a chraň!"
Ač jsem zámky zamknul,
okna jistil mříží,
někdo se sem vplížil,
podívej se naň!
Kolem hlavy mě se bělá,
otřel se mi o týl,
snad si ze mě šaška dělá
tichošlápek - motýl!
Z mého nosu na mě civí,
šimrá jako divý.
Potom ať se někdo diví,
vytasím-li zbraň.
Nezmýlí
mě tvoje drzá pýcha motýlí!
Ať paní má se nebojí,
já vyzval jsem tě k souboji,
jak víš.
Adriana    Motýla
mi nejspíš kníže z lásky posílá,
zas můžu na chvilku se smát,
pojď, motýlku, mě pošimrat,
pojď blíž.
Šašek     Až se střet
přiostří,
pak přijde zásah a tvůj pád!
Adriana    On ti sed
na ostří!
Ne, tvého kordu nemusí se bát.
Oba      Rozptýlí
mou (tvou) paní jasná perleť motýlí,
je špatným terčem pro čepel,
ta nesmí setřít z křídel pel...
Šašek     Ty smíš!
Vím, že jsi se mnou
Adriana    Vím, že jsi se mnou,
jsi v mém povodí,
z té víry se, lásko má,
i náš syn narodí.
Dlaň má je zas ve tvé,
kam chceš, se mi vzdal,
jen zdánlivě vzdálený
ty dýcháš ve mně dál.
Jsou v nás ty první stisky pout,
jsou v nás, těm nelze uniknout,
jak dřív stejný pláč, stejný smích.
Jsou v nás ta první jiskření,
jak víš, to zítřek nezmění,
je v nás první žár, první hřích.
Dracula    Vím, že jsi se mnou,
plod můj v tobě zrál,
ty zdánlivě vzdálená,
já dýchám v tobě dál.
Oba      Jsou v nás dny prvních nadějí,
jsou v nás, ty nepomíjejí,
krev má tepnou tvou prochází.
Jsou v nás, teď vím to teprve,
jsou v nás ta všechna "poprvé",
sta snů bez konců, bez hrází,
jsou v nás.
Džber a kord
Dracula    Šašku!
Šašek     Vítej, pane můj, buď zdráv.
Jak dopadla tvá mise?
Dracula    Padlo osm tuctů hlav.
Jo, většinou ty lysé.
Šašek     Říkalo se v kraji
za mých mladých let:
staří přednost mají,
ale mládí vpřed!
Dracula    Plácáš, nemáš představu,
zde vůbec nešlo o věk.
Ten, kdo dnes přišel o hlavu,
byl pouhopouhý...
Šašek     ...člověk!
Dracula    A v tom se právě pleteš!
Padla jen chátra, veteš!
Prostě jsem jen zrno, zrno zbavil plev!
Šašek     Ó, pane, to je jiná!
Já už se bál, že tekla krev.
Dracula    Šašku! Jak pot či slina
i krev je jen tekutina
a proto vždycky poteče.
Šašek     Máš se nač těšit, člověče.
Dracula    Já vidím budoucnost tak jako na dlani.
Z gruntu zem očistit, to je mé poslání.
Dracula    Svět je dnes
přelidněn,
hůř se mu to kroutí,
plebs a kněz,
ten i ten,
samí darmožrouti.
Mně můj džin
vnuknul čin,
čin, jak s tím zlem hnouti -
Dracula
a rytíři   Mord!
Kazisvět,
lidský brak
ujídá z tvé mísy.
Nicka, skřet
skončí tak,
jak jen zaslouží si:
sekne meč,
skuč a breč,
krysy ať si křísí
Dracula
a rytíři   Lord!
Šašek     Můj obdiv za pár moudrých slov,
jsi šlechtic, jak se sluší.
Mesiáš i filozof
se skrývají v tvé duši.
Říkal jeden prelát,
přítel rodinný,
že kdo nemá co dělat,
tvoří dějiny.
Dracula    Celkem vtipná narážka,
však trošku jsi mě zranil.
Můj přítel přišel o šaška,
jenž příliš hloupě...
Šašek     Žvanil!
Dracula    Jak poučil jsem kněze,
žvanivost má své meze!
Těch tvých drzých řečí
jsem už zkrátka syt.
Šašek     Odpusť mi, tady klečím,
chtěl jsem tě pouze rozptýlit.
Dracula    Nestojím o tvou péči!
Poděkuj mému meči,
že tebe nechá naživu.
Šašek     Tvůj meč je hoden obdivu.
Dracula    Kuš!
Ksakru, nezdržuj mě už!
Spěchám ke své milované!
Šašek     I já jsem ji vždy miloval, můj pane.
Ten jeho hnusně sprostý akt
měl snad i stránku kladnou.
Vždy rukou lotra, fakt,
i jiní lotři padnou!
Tam do věčných bran
Plačka     Áááá!
Dracula    Adriano! Lásko!
Adriana    Bože! Jsi to ty?
Dracula    Ano, já! Nejsi sama!
Nesu ti šperky, klenoty!
Svá ústa tiskni na má!
A zažeň vrásky na čele.
Adriana    Proč jste dnes v černém, andělé?
Dracula    Máš divný, cizí hlas.
Z tvých loktů čiší mráz!
Co tady, baby, stojíte jak nemohoucí
ovce?
Přivítat máte vítěze, ne domnělého
vdovce!
Mou ženu chcete oplakat?
Vždyť dýchá, vždyť je živá!
Co se svící a modlitbou?
Ještě se nepohřbívá!
Kněžna se z toho vykřeše, však není
žádná třtina.
Já přece přišel na křtiny!
Tak ksaktu, kde mám syna?
Babice     Smilování...
Babice 1    To není naše vina...
Dracula    A kdo za to může? Snad já?
Jsem snad porodní bába?
Babice 2    Ó, pane, ta je zkušená.
Babice 3    Kněžna jen byla slabá...
Dracula    A co lékař? Kde je ten?
Šašek     Já za ním běžel. Byl však pryč,
v domku jen jeho dcera.
Říkala, že prý ranhojič
moc chvátal do kláštera.
Dracula    Tak tohle už je trochu moc.
Tohle jsi přehnal, šašku.
Stráže! S tím lotrem na pranýř!
Tam prožij dlouhou, krutou noc,
než dohraješ svou frašku!
Jděte mi všichni z očí!
Tebe, má lásko jediná,
na nejsvětějším loži,
v slzách teď prosí hrdina:
probuď se - promluv - ožij!
Adriana    Vím, že jsi se mnou,
jsem tvá jediná,
s tou vírou se, lásko má,
tak krásně usíná...
Dracula    Adriano! Adriano!
Můj plod v tobě zrál,
zůstaň, dýchej dál,
šťastné ráno!
Kam tak chvátáš, Adriano?
Tam do věčných bran,
jsou už dokořán.
Dokonáno!
Smrt
Šašek     Smrt - ta neúplatná služebná
smrt je lidem zřejmě potřebná
stejně jako víno, hic i mráz.
Smrt - věř mi, že já mám na to čich,
smrt se vždycky pozná na očích,
tak jak všechno, všechno co je v nás.
Smrt - je slovo krátké jako nic,
smrt, jen hrana zazní ze zvonic
a pak už jen dlouhý, věčný klid.
Smrt - nejkratší jmého podstatné,
smrt - na tu si platíš předplatné,
bez ní totiž nelze, nelze žít,
smrt!
Nespravedlivý Bůh
Dracula    Bože, jestli vůbec někdy byls,
pohleď, jaký zločin způsobils!
Diadém leží tam...
Výkvět tvorsta vyrvals ze svých brázd,
tupé ovce dál se můžou pást,
a to já odmítám!
Hej, ty tam, v říši hvězd,
nespravedlivý jsi!
Vzácný kmen přestal kvést.
Kdo jej z mrtvých vzkřísí?
Řekni jen, zač ten trest
ti dva zaslouží si?
Zač?
Bezvládná leží, hleď,
láska má i víra,
její tep, její pleť
pro mě neumírá,
žiju s ní, ač mi teď
prvně hrdlo svírá
pláč.
Adriano, Adriano!
Náš sen bez hrází,
kam jen odchází?
Adriano!
Klesla jsi bezbranná jak list, co opadal.
Až dotkneš se těch bran,
až dojdeš za ten val,
mou zpověď dones tam,
zvěst o tom, že tvůj pán,
plný ran padl sám,
když neměl proč žít dál.
Mniši     Buď navždy proklet, Draculo!
Hlas kněze   S životem skončit nebudeš moci
ani svou vlastní rukou!
Mniši     Buď navždy proklet, Draculo!
Draculovo poznání nesmrtelnosti
Dracula    Ať stokrát bodnu čepelí,
co ostrá je a chladná,
hned rány mé se zacelí.
A jizva? - Nikde žádná!
Tohle že má být prokletí?
Budu žít léta, staletí!
Vždyť já jsem nesmrtelný!
Já jsem nesmrtelný!
Ať zazní písně místo hran
a každý ať se směje!
Chci plný stůl a plný džbán.
I šaška! Ksakru, kde je?
Hej, sundejte mu okovy,
že pán ho volá zpátky!
Ať ví, co já. Ať ví, co vy:
jak život, jak je sladký!
Milování
Sbor      Načpak mudrovat nad sudem,
nad sudem, nad sudem?
Ten my šanovat nebudem,
máme žízeň jak trám.
Šenkuj vesele, milko má,
milko má, milko má,
církev nebyla lakomá,
víno dodala nám.
Muži      Douškem pomoci máš
žíznícím!
Ženy      Znát chcem, co za to dáš
sklepnicím.
Sbor      Milování, milování!
Šašek a sbor  Jiskru zažehni korbelem,
korbelem, korbelem,
pak už někde si ustelem,
jenže nebudem spát.
Touha muže je touha žen,
touha žen, touha žen,
další sud bude naražen
snad i několikrát.
K vášním vždycky tě kvas
nabádal,
víme, co tedy nás
čeká dál:
milování, milování!
Zejtra třeba tu nebudem,
nebudem, nebudem.
Šašek     Nač se zdržovat se studem,
když jde o sladký hřích?
Sbor      Muž, ten mužně se zachová,
zachová, zachová!
Šašek     Jsem už povaha taková,
rád bych pánovi pích!
Sbor      K vášním vždycky tě kvas
nabádal,
víme, co tedy nás čeká dál:
milování, milování...
Mniši     Buď navždy proklet, Draculo!
Hlas kněze   Za to, že zkosils ovečky boží
svou krvelačnou sklizní.
Ať tvoje ústa na rudém loži
po krvi zas jen žízní.
Mniši     Buď navždy proklet, Draculo!
Šašek     Bože! To dítě nevinné!
Dracula    Jsem ještě člověk?
Šašek     To právě dokázal jsi!
Dracula    Neeee!
Nymfy
1.
nymfa    Sám a sám
bez madam
žiješ si, kníže náš.
2.
nymfa    Ještě, že nás tu máš!
3.
nymfa    To potěchu ti působí.
2.
nymfa    Já jsem já,
lásko tvá!
Řeks mi to s nóblesou.
1.
nymfa    Kdeže ty chvíle jsou?
3.
nymfa    A skončila jsi v záhrobí.
2.
nymfa    Dals mi krom zlatých závěsků
závráť mystických sfér.
Kníže Tepeši, Tepescu,
byls můj hypnotizér.
Všechny    Naslouchej v dojetí
písní svých obětí,
co jsou teď v podsvětí
dík tvému objetí.
1.
nymfa    Mon Cheri,
v úterý
tehdy's mě krásně sved.
2.
nymfa    To už je dvěstě let!
1.
nymfa    A byl jsi děsně vášnivý!
3.
nymfa    Šel jsi tmou
rdousit mou
nevinnost bývalou...
2.
nymfa    Pak ti řek - marš, alou!
1.
nymfa    A tvoje tělo tělo práchniví.
3.
nymfa    V slámě pod křídly hvězd a můr,
došlo ke splynutí...
Zmámen šeptal jsi: "Mon Amour,
ó, jsi k nakousnutí!"
Všechny    My, nymfy z podsvětí,
patříme knížeti
pro sladká objetí
s červenou pečetí.
1.
nymfa    Kníže náš,
vládu máš
nad Transylvánií.
2.
nymfa    Milovník orgií!
3.
nymfa    A zaručeně feudál!
2.
nymfa    Hon i lov,
v tom jsi gróf!
3.
nymfa    Měl jsi vždy sex apeal.
Všechny    I když jsi nám krev pil,
tak milujem tě dál a dál,
dál a dál!
Žít
Dracula    Žít - to není vůbec žádná slast.
1.
nymfa    ...ale žít, to je...
Dracula    ...co je to vlastně za balast?
Přelud, co i moudrým hlavy zmát.
3.
nymfa    Žít...
Dracula    ...je hořké sousto, to mi věř.
Nač? Nač rvem se o ně jako zvěř,
když tu vlastně není o co stát.
2.
nymfa    Žít...
Dracula    ...žít - je velký balvan, věčný trest,
ten, co Sisyfové musí nést
až tam někam k náspům žebráckým.
Žít - je pouhá nutnost, z nouze ctnost,
žít - je v gruntu marnost nad marnost,
pokud člověk nemá proč a s kým žít.
Adriano, Adriano,
dýchej se mnou dál,
jak rád bych ti přál
dobré ráno!
Dracula    Jsou v nás ty první stisky pout,
+ Adriana   jsou v nás...
Krev tvá tepnou mou prochází.
Jsou v nás ty první stisky pout,
jsou v nás...
sta snů bez konců, bez hrází,
jsou v nás.
Tajemný hrad
Lorraine    Kam jsi mě to, větře, zavál
koncem března?
Do karpatských lesů na tajemný hrad.
Do těch cizích končin, kde mě
nikdo nezná,
které ale z dětství já bych měla znát.
Dětství je jen příběh, co se dovypráví,
a tak naši paměť málo zatěžká.
Lítaval tu motýl. Myslím - oko paví.
Možná se tu někde vznáší dodneška.
Ale ne tady! Tady ne!
Motýlů se tu nedoberem,
přítmí se v sídle snoubí s šerem
v jediném temném akordu.
Tak jako u nás v Bradfordu.
Leč v něčem se to liší.
Vždyť zde se žije v plyši,
hm, na úrovni vyšší
je zdejší pohodlí.
Ne, nikde žádné kříže,
ten bohatý pan kníže
se učí od Paříže
a moc se nemodlí.
To bratříčka by hnětlo.
A hele! Budiž světlo!
Jakoby z nebe slétlo,
jak proutkem kdyby šleh!
Co, probůh se to děje?
I víno nalité je!
Ty čáry čaroděje
mi trochu vzaly dech.
Zlí skřítkové a saně
jsou přelud, nedám na ně.
Jsem zkrátka na Balkáně,
mrav jiný, jinší kraj.
Však jde-li o přízraky
a báby všelijaký...
Tak sbalím saky paky
a mějte se tu fajn!
No, maucta! - To jsem se vás lekla!
Byla tu tma, tak jsem si řekla,
že to tu trochu rozsvítím!
A vy jste přišel mezitím...
Řekli mi, ať se vypravím
za milým příbuzným...
Dracula    Já vím.
Lorraine    Raněna skonem otcovým
byla jsem nucena...
Dracula    Ó, vím.
Lorraine    Má matka, když ještě žila,
ten dopis pro vás připravila...
Dracula    Já vím. Už jsem ho četl.
Lorraine    Sorry!
To víte, majetkové spory!
Než právníci je vyřeší,
já hledám přístřeší.
Dracula    Tak ty jsi Lorraine! Lorelay!
Já připíjím ti na zdraví.
Lorraine    Ten pohár plný po okraj
spíš o zdraví mě připraví.
Dracula    Na víno nesmíš zanevřít.
Lorraine    Budu mít po něm asi špičku.
Dracula    A co ti ještě bere klid?
Lorraine    To, zda vám můžu říkat "strýčku".
Dracula    Já, k čertu, nejsem žádný strýc!
Lorraine    Promiňte mi mou vinu.
Snad jsem to jinak měla říct.
Dracula    A co když neprominu?
Cítím, jak parfém laciný
do tkáně tvé se vpíjí.
Lorraine    Promiňte, nemám na jiný.
Dracula    Ne, to se nepromíjí.
Tvůj hlas i vůně obstojí.
Co však s tvou hebkou šíjí?
Lorraine    Promiňte, nejsem v závoji...
Dracula    Ne, to se nepromíjí.
Dracula    Zítra se sejdem v zahradě.
Lorraine    A co když se tam minem?
Dracula    Odpověď je pak nasnadě.
Lorraine    Ne, to si neprominem!
Oba      Ne, to si neprominem!
Dracula    Ne, to si neprominem!
Žárlivost
1.
nymfa    Pane!
Šéf snad zhloup,
stál jak sloup,
ztratil řeč veškerou.
2.
nymfa    Před touhle příšerou!
3.
nymfa    To probereme, dámy, hloub.
2.
nymfa    Hrozba s narudlou příchutí
krouží nad "carevnou".
3.
nymfa    Může po jednom skousnutí
stát se chudokrevnou.
1.
nymfa    Jdou na mě deprese.
2.
nymfa    Kvůli té metrese.
3.
nymfa    Živou ji nesnese!
1.
nymfa    Nesnese,
2.
+ 3. nymfa Vsaďme se!
1.
nymfa    Kníže náš,
zřejmě znáš,
o čem tvé nymfy sní:
2.
nymfa    Učiň co s námi, s ní!
3.
nymfa    Chceme ji vidět zesnulou.
1.
nymfa    Zesnulou
2.
nymfa    S krůpějí
přijme ji
Nymfy     celý náš kolektiv.
Dokaž, že seš jak dřív
a vždycky budeš Draculou,
Draculou, Draculou, Draculou!
Dracula    Nééé!
Pryč, smečko dotěrná!
Mám dost všech konkubín!
Bran mého inferna
dotknul se cherubín!
Hle, vchází po špičkách
ta mnohoslibná zvěst,
že snad už za své vzal
ten úděl můj a trest,
že můžu přece jen
už z erbu setřít kal
a vzkřísit lásky sen
a dál jej vzpřímen nést!
Mniši + kněz  Buď navždy proklet, Draculo!
Dracula    Neeee!
Mniši + kněz  Buď navždy proklet, Draculo!
Dracula    Neeee!
Schůzka v zahradě
Lorraine    Nemohla jsem dospat, vzbouzela se
stokrát.
Teď už vím, jak chutnáš, noci probdělá.
Kdosi vklouz mi do snů, o spánek mě
okrad,
to se přeci hostům jen tak nedělá.
Teď se nebe modrá. Snad se mé dny změní.
Strasti k vodě pouštím s šedou Anglií.
Říkal, že se sejdem. Proč tu ještě není?
Co se neodpouští? Co se promíjí?
Sluha     Račte mě, prosím, vyslechnout.
Omlouvám nerad svého pána,
musel však odjet časně zrána.
Nechal tu pro vás zatím skvost...
Lorraine    S tím ať jde k čertu! Mám jich dost!
Sluha     Vám sklouzlo jen tak ze rtů,
že pán by měl jít k čertu,
vím, řekla jste to v žertu,
leč s peklem není špás.
Na jeho existenci
se shodli zasvěcenci.
Jsme malí, krátcí, tencí,
když zmocňuje se nás.
Jak noční bouře zuří
a hnou se hnáty muří..
Tak straší na cimbuří!
Lorraine    Huá!! Strach strašně ráda mám!
Sluha     Jsou ovšem chvíle jisté,
kdy i my - spiritisté,
řvem: Démoni, už zmizte!
Lorraine    Já česnek radím Vám!
Sluha     Jak smělí jste vy mladší!
List obrátíme radši.
Pán omlouvat se ráčí,
že pláchnul jako kluk.
Lorraine    Co počít s pánem hradním?
Buď mu nic neusnadním,
či smiluji se nad ním.
Tak přijímám ten šmuk!
Ó, náhrdelník! A pravý!
S tou útěchou mě zdraví
motýl - oko paví!
Sluha     Motýla
vám kníže spolu s dárkem posílá.
Hle, pozornůstka dvojitá!
Tu žena zřídka odmítá,
jak vím.
Lorraine    S motýlem
snad kníže nevyved mě aprílem,
ta naděj, k níž se utíkám,
však může zmizet bůhvíkam
jak dým.
Sluha     Netajím, že bych rád
vám, kněžno, sloužil do stáří.
Lorraine    Čísi vstup, čísi vpád
mi přines náhle pocit předjaří.
Na chvíli
i já si připnu křídla motýlí
a zavolám, že odlétám
až ke hvězdám a kometám...
Snad smím.
Snad smím.
Upíří valčík
Nymfy + dámy  I když už je po sezóně, máme ples,
různé klípky kolujou, proč právě dnes.
Sluha     Pošlete to, dámy, dál.
Kdopak by se fámy bál?
Páni      Takhle slavný ples, jak tvrdí personál,
jen tak pro nic za nic by se nekonal.
Sluha     Pošlete to, páni, dál.
Kdopak by se fámy bál?
Dámy + nymfy  Jde jen o to, najít moto.
Páni      Každé proč má svoje proto.
Nymfy     Pouhopouhá fáma není průkazná,
plány svého pána nejlíp sluha zná.
Každý lokaj férový
za groš vyklopí, co ví.
Všichni    Vyzraď davu zvědavému,
proč jsme tady, kvůli čemu?
Sluha     Neřeknu to ani za nic!
Nymfy     Tupost sluhů nezná hranic!
Všichni    Je to tak či není, jak se povídá?
Snad jen kníže odpověď nám záhy dá,
zda ta fáma souhlasí.
Do - re - mi - fa - sol - la - si...
I když tanec je věc hezká,
proč se plesá právě dneska? Proč?
Dracula    Jen hlavy natvrdlé
se ptají po důvodu.
Sluha     Zde je!
Dracula    Má psáno na hrdle,
jak vzácného je rodu!
Lorraine    Můj kníže...
Dracula    Lorelay...
Dámy      Můj kníže...
Páni      Lorelay...
1.
nymfa    Ten náhrdelník, to je skvost!
2.
+ 3. nymfa To je skvost
Sluha     Podle mě to hrdlo svěží
je pravý skvost, o nějž tu běží!
Sluha     Pryč, smečko dotěrná,
než já se rozvzteklím!
Kdo pláchl z inferna,
vzal zavděk předpeklím!
Sluha a čas
Sluha     Co s tebou, synku, - Zlomit vaz,
či nabídnout ti rámě?
Pán rozhodnout teď nemá čas,
tak záleží jen na mně.
Jsi zvyklý na půst! - Máš ho mít.
Tvou sestru chraň ruka Páně.
Až kníže lásky bude syt,
pak záleží už jen,
záleží už jen na něm
Jó, žijem v době takové,
v níž rozhodujou vládcové
a o moc přou se s knězem.
A co my, sluhové?
My se jen s nima vezem!
Stevenův monolog
Steven     Sestro, dobrá vílo má,
stejně vězněná jak já,
tvůj smích jak tóny flétny zněl,
pohřbil jej tvůj trýznitel.
V tomhle kraji, dá se říct,
pohřbívá se čím dál víc.
Prý zvíře zlé, prý hrůzný tvor
zkázu rozsévá i mor,
náhle, podle mnoha zpráv,
skápne člověk, ač byl zdráv.
Zlo, jež ničí zdejší říš,
páše lidská zrůda spíš.
Krev žen a dítek v tmoucích tmách
může sát snad pouze vrah!
I když věřím dál, že nad zlem
dobro vítězí, ne zášť,
Bůh mi promine,
leč vraždě zločinné
nezabrání Otčenáš.
Proč, kníže, nás tu trýzníš dál?
Tváří v tvář bych rád ti stál.
Proč ty nečelíš těm vraždám?
Možná prsty sám v nich máš!
Ať jsi vrah či ne,
ty oči zločinné...
Vzepři se jim, sestro má!
Jsi můj pán
Lorraine    Jak vzácný dar
mi byl dán.
Dar přízně tvé.
Jsi můj pán.
Co dám ti já?
Jen úzkost mám.
Mě soudit smíš,
jsi můj pán.
Jen blízkost svou
mi dál přej.
Prý nebyl ráj!
Já znám jej!
V tvém náručí
se skví ten lán,
ty vládneš jím,
jsi můj pán.
Stůňu z tvých věčných odchodů...
Kam zas šels? Kam a z jakých důvodů?
Odpusť mým hrozným představám,
při kterých i dýchat přestávám.
Pokaždé, když se mi vracíš,
procitám,
jsem v bezpečí,
pochybnost i stesky jsou ty tam,
oči tvé mě přesvědčí.
Mým dnům, jak jdou,
jsi dal řád.
Čím jsem ti já,
chci dál znát.
Mnou nespoután,
mnou milován...
Buď vůle tvá!
Jsi můj pán!
Dokonáno
Steven     Jsem rozhořčen tím bezprávím,
že jsem se vězněm stal!
Dracula    Já vím.
Steven     Bez soudu, bez uvítané
hned jste mě potrestal.
Dracula    Já ne.
Steven     Chci odvést odtud sestru svou!
Dracula    To není věcí jen nás dvou.
Steven     Já zachráním ji před zkázou!
Dracula    A v čem ta zkáza vězí?
Ve tvé mysli choré!
Prosím, promluv, Lorraine!
Lorraine    Mne chránit vůbec nemusíš!
Steven     Na hrdle nenosíš už kříž!
Lorraine    Jsem šťastna s knížetem.
Dracula    Teď víš!
Lorraine    Teď víš!
Steven     Chceš hříšně hříšný život vést...
Lorraine    Chci s ním až ke hvězdám se vznést.
Steven     V tom hradě zakletém!
Dracula    Tak jest.
Lorraine    Tak jest!
Steven     Máš pojem, co to znamená?
Drac. + Lor.  My víme, co to znamená.
Steven     Jsi zmámená, jsi šílená!
Drac. + Lor.  Snad pouze láskou šílená.
Steven     Sestro, vzbuď se stůj co stůj!
Pochop, kdo je kníže tvůj!
To on se se zlou mocí, s ďáblem spřáh,
žádný šlechtic, ale vrah!
Tak dost těch maškarád!
Já tě zabiju - a rád!
Dracula    Doufám...
Lorraine    Vždyť kníže není ozbrojen!
Streven    Právem padlých, právem práv!
Dracula    S kým máš tu čest, ty chápeš málo jen.
Steven     Sám sis napsal epitaf!
Lorraine    I sestry své se navždy zbav!
Steven     Jak to, že ty jsi živ a zdráv?
Lorraine    Díkybohu, ty jsi živ a zdráv!
Dracula    Já jsem nesmrtelný,
bědný nesmrtelný!
Tím zůstávám, tím zůstávám.
Steven     Pak se staň, co stát se má!
Hleď, jak smrtelný jsem já!
Snad pouť jen dočasná je zákonná,
ten, kdo s vírou dokoná,
se smrti neděsí.
Dracula    Dávno smrt mě neděsí.
Steven     Kéž se sejdem v nebesích!
Dracula    Znáš-li, co je v nebesích?
Steven     Sestro, nedbej zlých slov mých,
hřešit z lásky - není hřích...
Doufám, doufám...
Lorraine    Stevene...
V tom marném žití odvěkém...
Dracula    Marném, drahá Lorraine...
Lorraine    ...nestojí za to být jen člověkem.
Dracula    Nač být lidským tvorem?
Lorraine    Tak vysvoboď svou Lorelay!
Dracula    Hledáš, marně hledáš ráj.
Lorraine    Tam ji z temnot povznes, kde je ráj!
Srdce mé chce tlouci ve tvém,
Oba      srdce dřív tak zbabělé.
Lorraine    Stiskni, fest,
a padlá nymfa tvá
Oba      má se vznést
jak andělé.
Lorraine    Jak vzácný dar
Dracula    Jak vzácný dar
Lorraine    mi byl dán,
Dracula    ti byl dán,
Lorraine    dar přízně tvé,
Dracula    dar zvůle mé,
Lorraine    jsi můj pán,
Dracula    jsem tvůj pán,
Lorraine    čin nádherný,
Dracula    čin příšerný
Lorraine    byl vykonán,
Dracula    byl vykonán,
Lorraine    teď ďábel sám
Dracula    teď ďábel sám
Lorraine    je můj pán!
Dracula    je tvůj pán!
Hon na zlo
Sluha     Bubny do boje zvou tě,
jen se naděje chop,
zlo tě sevřelo v koutě,
hleď mu vykopat hrob!
Nad zlem vynesem ortel,
zvůli odzvoní zvon,
bijme od bubnu forte
bum a ratata don.
Stockers
Všichni    V přítmí luceren
žádnej suterén.
tady si dáš svou žitnou.
Na tu se holky chytnou.
V přítmí luceren
žádnej suterén.
Parta, co křičí, je vzápětí
před poldou hluchoněmá.
Dojdou-li prachy, co s tímhletím?
Zmáčkne se ten, kdo je má!
V přítmí luceren
máš bejt suverén.
Někdo to rád i vřelý!
Když se nic neschumelí!
V přítmí luceren
máš bejt suverén.
Hajlajfu prodejnejch náfuků
vočíhnem soukromou pláž.
Dejchejte smrad z našich vejfuků!
Nám zase smrdí ten váš!
1.
Stocker   Startujem, Nicky!
Nick      Až pak!
Natankujem, amigo.
2.
Stocker   Sandra má přednost.
Nick      Jo tak!
Oba Stockers  Dáme cígo.
Nick      Včera se ta jízda zvrtla v křeč.
Byli jsme jetý.
Sandra     Má řeč.
Nick      Ale už plánuju akci.
Sandra     Už zas?
Nick + oba
Stockers   Tahleta akce prostě nemá chybu!
Sandra     Slíbils mi jízdama už nezabíjet čas.
Zůstane při tom slibu.
Nick      Půjde o větší rybu.
Sandra     Tak zlom vaz!
Nick      Tak poslouchej, ty vzteklino!
Znáš toho kmotra...nó, znáš...
Casino blízko Yardu!
Nahrabal majlant.
Sandra     Až až!
Nick      To chce dardu!
Sandra     Prý je to Rumun, snad i Rus...
Nick      Mně především jde o virus,
co přitáh sem a jak ho šíří.
Sandra     Jo, myslíš ty aféry netopýří?
Nick      Nevím, jenom tuším,
že za sténama heren
je podezřelý terén
a hnízdo šakalí.
Nevím, jenom tuším,
že u karet a rulet
jde o totální úlet
a věci nekalý.
Sandra     Casino není žádný Betlém.
Nick      Počítám předem s pěkným betlem.
Oba      Černým duším
tam perou prachy černý,
snad tenhle smysl herny
se provalí.
Nick      Klukům zatím ani muk.
Sám obhlídnu to radši.
Sandra     Poslední akce?
Nick      Jo.
Sandra     Fajn kluk.
To slib mi, víc nechci
ten slib mi stačí.
Stockeři    S tváří kamennou,
pevný v ramenou.
Neblafej, ksichte tresčí!
Štve tě jen, že jsme hezčí!
S tváří kamennou,
pevný v ramenou.
Klidně se obejdem bez otců
v arestu pro nevinné.
Pasťák i domovy důchodců
zavedli oni, my ne!
Dehybernace
Profesor    Jsem šťasten, netajím se tím,
že dnes a denně zkoumat smím
orgány toho zběha,
jenž léta už je ve stávce
a času nepodléhá...
Co je to vlastně za savce?
Probuď se, pane, do hlubin další noci.
Cítíš se posílen či znaven?
Dracula    Bez emocí.
Profesor    Co tvoje srdíčko? Zdravé anebo choré?
Hned si tě zapojím...
Dracula    Zdržuješ, profesore.
Profesor    Vše, co je v tobě ukryto,
zachytí do detailů monitor
a přesná data vychrlí.
Dracula    Kdy zjistí, že jsem umrlý?
Profesor    Po spánku býváš nevrlý.
Dracula    Tak jak jsme na tom se žlučí?
Profesor    Dlouho jsi neměl ženu v náručí
a to se v těle hromadí.
Dracula    Co moje oční pozadí?
Profesor    To tady nemám, nevadí.
Jak to tak vyhlíží,
zdraví bez všech potíží,
až na pár bolestí
všechno v normě - naštěstí.
Dracula    A co je norma pro vědu?
Profesor    To záleží na úhlu pohledu,
však lepší žít je bez norem.
Dracula    Tvor může být i netvorem.
Profesor    Bereš to správně s humorem.
Dracula    Hej, přiznej, ty jsi trochu pil.
Profesor    Osten mých pupil se však neztupil.
Dracula    Pro dnešek končím. Nezájem.
Profesor    Co vyčítat si navzájem?
My savci občas nasajem.
Jak to tak vyhlíží,
zdraví bez všech potíží,
až na pár prkotin
nález ti jen lichotí.
Dracula    Nač ještě žít
bez snů a lásek?
Profesor    A hrome, přístroj se mi zasek!
Proč nekoupí se nový typ?
Že na něj máš, jsem věru bez pochyb.
Dracula    Ne, o peníze neběží,
když nepustíš je z otěží,
tak už se samy zpeněží.
Chceš jezdit novým kočárem?
Nač, když tam uvnitř je vše při starém?
Profesor    Ó, miluju tvé bonmoty.
Dracula    Jsou totiž krásně zbytečné.
Profesor    Tak jako já anebo ty?
Dracula    Tak jako já, tak jako ty.
Prázdné kasino
Lorraine    Zas jeden pasiáns, co vyjít moh už
málem.
Zas dáma srdcová se míjí s černým
králem.
Hru balím s klidem rutinním,
ne, karty z toho neviním,
že mezi mnou a mezi ním
se propast stále hloubí.
Čtu denně v jeho grimasách,
že pláč, co cítím na řasách
by jeho duši nezasáh, nezasáh,
nezasáh...
Profesor    Stav Draculův je beze změn,
mě trápí jen
ta psyché!
Lorraine    Vem vína číš,
vždyť s tou, jak víš,
i trápení je liché.
Profesor    I když dosti má sil,
buďme k němu vlídní,
hrozí schizoidní
lunatický stav!
Lorraine    Jak ti přístroj hlásil,
pán je bez nesnází.
Co mu tedy schází,
když je vlastně zdráv?
Profesor    Cosi velmi podstatného
pod srdeční chlopní.
Vampíři už podle mého
citů nejsou schopni!
Lorraine    K přístroji mě zaveď dolů!
Profesor    Tam ty nesmíš vstoupit!
Lorraine    S tebou můžu! Však to spolu
zvládnem, nejsme hloupí!
Odhalení
Profesor    Mašinka jak včela,
tak pilná i tak chytrá,
do knížecího nitra
teď zasvětí tě hned.
Lorraine    Co tu ale dělá
ten obraz cizí ženy?
Vždyť není zas tak cenný.
Co je to za portrét?
Profesor    "Na tu se neptej" - pán řek kdysi.
Lorraine    Tajemný obraz... Proč tu visí?
Profesor    Byl jsem velkorysý,
však ty máš jiný zájem!
Lorraine    Ten kraj tam za Dunajem
byl plný krasavic...
Je ve hře, kterou hrajem,
postav možná víc.
Škodolibé nymfy
Nymfy     Radujme se, jak ty zvěsti krásně jsou,
Sbor      ...krásně jsou...
Nymfy     že se kněžna s knížetem už nesnesou.
Sbor      ...nesnesou...
1.
nymfa    Pošlete to, dámy, dál!
Kdopak by se fámy bál?
Nymfy     Když má dojem, že ji partner zasklívá,
Sbor      ...zasklívá...
Nymfy     špicluje a soptí ženská žárlivá.
Sbor      ...žárlivá...
2.
nymfa    Pošlete to, dámy, dál!
Kdopak my se fámy bál?
Nymfy     Všude vlezla, tak je vlezlá,
touží se tu chopit žezla.
Lorraine    Dost!
Nymfy     Radujeme se nad rostoucí aférou,
Sbor      ...aférou...
Nymfy     Ty se už tak vážně dneska neberou,
Sbor      ...neberou...
3.
nymfa    Aféry jsou vítané,
ta se ututlá, ta ne.
2.
nymfa    Máme páru o tom páru,
1.
nymfa    předejme ji kuloáru,
3.
nymfa    a když se ta fáma ujme,
Nymfy     tak ji zase dementujme.
Všichni    To, co dřív svět považoval za faux pas,
toho je dnes normál plná Evropa,
tak ať si s tím zápasí,
do - re - mi - fa - sol - la - sí.
Ať je dusno, ať je husto,
vaše trable, naše gusto!
Pygmalion
Nick      Koupil jsem ti jen tak pro radost
model, co tě okouzlí.
Sandra     Šatů holka nikdy nemá dost,
tyhle nejsou zlý.
Nick      Že v nich budeš Áčko naprostý,
ani říkat nemusím.
Sandra     Jak mi asi padne retro-styl?
Hned to ozkusím.
Nešetřil jsi na pencích,
to je ti podobný.
Nick      Chcem-li vést boj s konvencí,
nač koukat na drobný?
Sandra     I když nenosíš mě na rukou,
lekci dal jsi skrblíkům.
Nick      V tomhle balení a s parukou
nadchneš publikum.
Sandra     Šaty jsou jak na mě šitý.
Zírám na kanýry.
Nick      Vidíš jak je důležitý
v merku mít tvý míry.
Sandra     Nešmíruj mě, nebuď zmije
vyčkat moudřejší je.
Nick      Stačí mi má fantazie,
zkrátka vidím svý.
Hadříků má habaděj,
však žádný z brokátů.
Připouštím, že nejraděj
ji vídám bez šatů.
Sandra     Kolik vlastně stály?
Nick      No comment.
Ráda ber, co dávám rád.
Sandra     Doufám, že to nední second hand.
Tím se nesmím stát.
Oba      Tím se nesmím stát.
Casino show
Hosté + nymfy Hrajme dál - je věčný příkaz pro hravé,
hrajme dál, i když je štěstí vrtkavé,
zůstat ve hře je náš věčný cíl.
Číšníci    Na čumendu spíš
jsme vlezli do Casina,
jednou přihodíš
a jedeš v tom.
Happyend jak hrom
má naše klukovina:
u stolů a kas
Servírky    u stolů a kas
Číšníci    zaměstnali nás!
Servírky    zaměstnali vás!
Tady Jean-Pierre,
když přijel do Londýna,
nebyl krupiér
tak jako dnes.
Za servírkou vlez
však jednou do Casina.
Aby v ceně stoup,
Číšníci    aby v ceně stoup,
Servírky    maká tu jak šroub!
Číšníci    maká tu jak šroub!
Všichni    Ráj všech hazardérů,
scéna bez suflérů,
ráj!
/:Jde o peníze,
jde o moc!:/
/:Jde o peníze, jde o moc!:/
Dracula    Bože, je to pravda nebo sen?
Ve hvězdách to vždycky bylo psáno,
že se ke mně vrátíš, Adriano...
Za střípek krásy tvé
se růží vzdám.
Sandra     Za pozornost, pane, díky vám, díky vám.
Lorraine    Mám dost tvých erotických explozí!
Sandra     Každá růže trnem pohrozí, pohrozí.
Lorraine    Ta nežádoucí osoba
ženě z portrétu se podobá.
Dracula    Mé šperky znásobí
lesk šíje tvé!
Sandra     Léčkám umím čelit, kráse ne, kráse ne.
Lorraine    Už nestrpím tvé choutky zvrácené!
Dracula    Přestaň mě věčně špiclovat a bránit
mému vznětu!
Uhni mi z cesty, nechápeš, co ve hře je,
oč jde tu.
Lorraine    Právě, že všechno je jen hra, jsi oběť
svého klamu!
Dracula    Já se k ní modlil tolik let, až vystoupila
z rámu!
Lorraine    Teď budu já ta nejhorší, tvé zkáze
marně bráníc...
Dracula    Ona je věčná láska má! A z tebe je mi
nanic!
Všichni    Ráj všech hazardérů,
scéna bez suflérů.
Ráj i lázeň parní,
v níž se majlant zmarní.
Ráj!
/:Jde o peníze,
jde o moc!:/
Jde o peníze, jde o moc!
/:Jde o peníze,
jde o moc!:/
Jde o peníze, jde o moc!
Lorraine v podzemí
Lorraine    Jak mám to ponížení snést?
Nejnicotnější ze všech malých
teď dopíjím svůj hořky kalich...
Jak mám to ponížení snést?
Můj Bože, nepřeháním,
jak slepá šla jsem za ním
a ochotná k všem daním,
co za to odevzdám.
Já byla z těch, co věří,
že my jsem ti dva, kteří
jak motýli, jak peří
se vznesou ke hvězdám.
Ten slibný první ples!
Co zůstalo z těch dob?
Tančila jsem! A dnes
merčím tu tenhle strop,
zírám tu do čtyř stěn
namísto do nebes
a v duchu ptám se jen,
zda ještě kvete bez...
V co věřil ten můj Bůh,
ten, pro něhož tu pláču?
Náhražka jsem, jen vzduch!
On miloval tu káču!
On všechno pošlapal,
on nese vinu za pád!
Teď, Lorraine, nič a pal!
I ty se nauč šlapat!
Proboha, stop!
Jsem stejná jako on?
Taky všechno smetu?
To ze mě vyvěrá poslední krůpěj -
lítost.
Už lásku necítím... Už nejsem lidská
bytost.
To chlap snad stvořil tenhle svět!
To Bůh si nemoh vymyslet!
A já už nevím kolik let
jsem v něm jen pusté křoví.
Dnes bez milostných šepotů
tu marně buším do plotů
i do bran krutých despotů
a konejším se slovy:
že možná šlo by to
to tristní zdejší šapitó
zmáknout trošku líp.
Okouzlená Sandra
Stockerky   Sexy den co den
prý dívka má být,
pokud jen to jde,
se smát a smát,
sexy den co den
má pány vábit,
nikdy demodé
a stále svá.
Sexy, nikde kaz,
Stockerky   při hrách a lančích,
Sandra     nepromarnit čas
Stockerky   dá práci jí,
Sandra     sexy včetně řas
Stockerky   vždy ráda tančí,
Sandra
+ Stockerky  žije na doraz
a s grácií.
Sandra
+ Stockerky  Pročpak denně k zrcadlu se naložím,
nač se věčně trápím dietou?
Stejně si nás chlapi popletou
se zbožím, se zbožím.
Hrajou na nás divadýlko, jak by ne?
Když pak ale karty vyloží,
nakonec nás mají za zboží
laciné.
Sandra     Já vím své.
Snad se ve mně zhlíd
muž, pro nějž nejsem nickou,
moh by duši mít
i trochu romantickou,
snad se ve mně zhlíd.
Mám nebo nemám za ním jít?
Sexy na pohled
prý dívka má být,
sladce jako med
se smát a smát.
Srdce má jak led
a má mě vábit,
ani nedoved
říct - mám tě rád.
Stockerky   Pročpak denně k zrcadlu se naložím,
nač se věčně trápím dietou?
Stejně si nás chlapi popletou
se zbožím, se zbožím.
Hrajou na nás divadýlko, jak by ne?
Když pak ale karty vyloží,
nakonec nás mají za zboží
laciné, laciné.
Naštěstí ta mužská duše složitá
schopna je i lidských pocitů.
Víš, nač se ta banda ješitů
nachytá, nachytá.
Vyznání
Dracula    Se mnou opět živá,
orkán mi tě přivál,
s tebou znova doufám
rád.
Zpívá Luna, zpívá
o tom, že jsi živá,
z mrtvých též si troufám
vstát.
Za střípek lásky tvé
dám království
a živ z tvých příslibů
učiním tě, dá-li Bůh,
šťastnou kněžnou.
Se mnou, moje drahá,
stoupej k mléčným drahám,
poznáš, kam až sahá
strom s mým
bláznovstvím.
Sandra     Slova teď v hrdle mi váznou,
možná i bojím se Vás...
Dracula    Komnatu dříve tak prázdnou
naplnil sladký tvůj hlas.
V soutěži s tvou svatou krásou
narcis je plevel, to vím
nech si ta pozlátka, tvá jsou,
ať slouží půvabům tvým.
/: Živá, opět se mnou,
pleť máš stejně jemnou,
se mnou, navždy se mnou
pojď dál žít!      :/
Sandra     Můžete se plést,
jsem u vás pouhým hostem,
svůdnost vašich gest
mě svádí k pochybnostem.
Sotva jste mě zhlíd...
Proč chcete právě se mnou
žít?
Oba      Se mnou, navždy se mnou...
Nick      Stačilo, Sandro,
padáme, ať jsi v bezpečí.
Sandra     Nicku, já...
Nick      Bez řečí!
Dracula    Neee!
Devastace Casina
Profesor    Pozór!!! ÁÁÁ.............
Dracula    Mluv, co je s tebou, příteli?
Nick      A to je malér, to jsme nechtěli...
Profesor    Jak to tak vyhlíží,
zdraví bez všech potíží,
až na ten menší zkrat
všechno v normě - akorát...
Dracula    Tys mě chtěl chránit?
Tys mě snad měl rád?
Lorraine    Žít si troufá každý živočich,
žít je pírko v dětských vrkočích,
které pohřbí jeden projektil.
Žít všem kázal velký lodivod,
žít se dá jen jednou za život,
škoda, že jsi nesměl trošku dýl
žít...
Dracula    Já nechci žít!
Snový soud
Kněz      Draculo, vstaň! Než se v tmách rozední,
tvou duši dnes čeká soud poslední!
Amen, amen.
Mnich     Jenom žádné smilování!
Dracula    Tvůj křik strach mi nenahání.
Mnich     Pykat budeš, Satanáši!
Dracula    Zášť se s právem špatně snáší!
Služka
- 1. oběť   Ty, kdos mi život vzal,
se dovoláváš práva!
Lorraine    Já napůl žiju dál
a taky žádná sláva.
Leč žádní soudci nepřijmou
mou obžalobu nepřímou,
jak těžce ranils duši mou, duši mou...
Steven     Ne výhni pekelné
ať upír navždy zhyne!
I zlo je smrtelné!
Dracula    Jen nahradí je jiné!
Věř, bratře, že z nás dospělých
na svých ideálech, na svých přátelích
dopustí se téměř každý
aspoň takhle malinkaté, obyčejné
vraždy.
Steven     Tys proti Bohu s mečem stál
a kosil věřící i chrám!
Dracula    Hej, ty tam, proč's mi jen
nesmrtelnost půjčil,
když's mě tím odsoudil k tmám?
Steven     Mou sestru poskvrnil tvůj dráp!
Dracula    Tolik let byl jsem jen sám.
Steven     Krev tekla proudem, kam jsi šláp!
Drac. + Lorr. Pomoz mi (mu), hej, ty tam!
Steven     Slyš mé "mene tekel",
skončíš na dně pekel!
Dracula    Splatím daň, tak se staň!
Šašek     Střílet židy ani děti
nikdy's nenařídil,
ač jsi vraždil po staletí,
byl jsi vlatně břídil!
Jinčí machry znám!
Sandra     Díky za ten hlas,
co řek mi slova sladká.
Převlek poplet vás.
Teď už mě bez pozlátka
nebudete chtít,
nejsem ta, pro niž chtěl jste žít.
Lorraine    Celá léta lhals
Dracula    Přelud mysli choré!
Lorraine    a to mě nejvíc bolí,
jinou milovals
Dracula    Mělas pravdu, Lorraine!
Lorraine    a svazek jakýkoli
mně jsi nenabíd,
nejsem ta,
Dracula    Zklamán nechci už dál žít!
Lorraine    pro niž chtěl jsi žít!
Všichni    Buď navždy sbohem, Draculo!
Dracula    Upíru osud odejít velí
na věčnost za svou kněžnou.
Vpusť tedy slunce do téhle cely,
paprsky ať mě sežhnou!
Všichni    Buď navždy sbohem, Draculo!
Draculova smrt
Lorraine    Ani do bran pekel odcházet se nemá
beze sluvka Promiň, s disharmonií.
Bože, vynes jeden soud nad námi
dvěma.
Co se neodpouští? Co se promíjí?
Sandra     Dnes prvně dokořán tvou hrobku
otvírám,
kam motýl marně tloukl na okenní
rám...
Sandra + sbor A slunce rozžíhá svůj mocný arzenál,
co padlé zpopelní a živým káže dál
žít.
Lorraine    Jak vzácný dar
ti byl dán,
dar volně žít,
jsi svůj pán.
Směr, jímž chceš jít,
sis určil sám,
dar volby máš,
jsi svůj pán.
Sbor      Stokrát daun, nikdy bez šancí,
se sluncem, s nejcennější monstrancí,
za věčný lidský ideál
s temnotou i s peklem rveš se dál.
Lorraine
+ sbor    Ten, kdo sám tě kdysi stvořil,
nad tebou hůl nezlomí.
Spletí cest
už provždy má tě vést
čistý štít i svědomí.
Solisti
+ sbor    Co zůstává,
je tvé Já,
nad nízkostí
se vznést má.
Ať zbožňován,
ať na hůl brán,
buď kým chceš být,
jsi svůj pán.
---------------------------------------------------------------
Osoby a obsazení:
Dracula: Daniel Hůlka
Lorraine: Lucie Bílá
Šašek/Sluha/Profesor: Jiří Korn
Adriana/Sandra: Leona Machálková
Kněz: Tomáš Trapl
Nick: Richard Genzer
Steven: Pavel Vítek
Mnich: Zbyněk Fric
1.
Nymfa: Hana Křížková
2.
Nymfa: Linda Finková
3.
Nymfa: Magda Malá
Stocker: Pavel Polák
Stocker: Ivo Hrbáč
Stocker: Jiří Kropáček
---------------------------------------------------------------
hudba: Karel Svoboda
text: Zdeněk Borovec
libreto: Zdeněk Borovec a Richard HesZdroj: http://zpevnik.wz.cz