Yashanti

Naim Yael

Yashanti levadi
Chalamti she’ata iti

Az eyn li ma lemaher
Im ata iti velo acher
Bachalom sheli maher
Chabek oti lifney she’et’orer

Ahavti levadi
Chashavti she’ata iti

Az eyn li ma lemaher
Im ata iti velo acher
Bachalom sheli maher
Nashek oti lifney she’et’orer

Az eyn li ma lemaher
Eyn li ma lemaher
Eyn li ma lemaher
Eyn li ma lemaher

Ma sheratsiti shelo yigamer
Lo lemaher
Ma sheratsiti shelo yigamer


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz