Bajka

N.v.Ú.

BAJKA

Vlezla krysa do pasti
tak si kapsy namasti...

Vlezla krysa do pasti
tak si kapsy namasti...

Vlezla krysa do pasti
tak si kapsy namasti...

Vlezla krysa do pasti
tak si kapsy namasti...

-----------------------------------

Vlezla krysa do pasti
tak si kapsy namasti...

Vlezla krysa do pasti
tak si kapsy namasti...

Vy krávy!!!


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz