Narodil se Kristus Pán

koledy

  C  Ami D7 G C  G  D7 Ami7 D7 G G7 
1. Narodil se Kristus Pán, ve - sel - me se, 
 
  C   F   C   G7  C  F   C G7 C 
  z růže kvítek vykvet nám, ra - duj - me  se ! 
 
  C   G7  C  Dmi7 G7 Ami 
R. Z ži - vo - ta čis - té - ho, 
 
   C  G7 C   Dmi  G7  Ami 
  z ro - du krá - lov - ské - ho 
 
  C7  F  C  F  C G7 C 
  nám, nám na - ro - dil se. 
 
 
2. Jenž prorokován jest, veselme se, 
  ten na svět poslán jest, radujme se ! 
  Z života čistého… 
 
3. Člověčenství naše, veselme se, 
  ráčil vzíti na ně, radujme se ! 
  Z života čistého… 
 
4. Goliáš obloupen, veselme se, 
  člověk jest vykoupen, radujme se ! 
  Z života čistého… 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz