Hope You Got A Fuckin' Headache

Chaos UK

Hope you got a fuckin' headache 
Hope you got it good 
Hope you got a fuckin' headache 
'Cos I always knew you should


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz