I've Got A Love Song

Redman Matt

I've got a love song in my heart,
I've got a love song in my heart
It is for you Lord my God
It is for you Lord my God

I've got a passion in my heart
I've got a passion in my heart
It is for you Lord my God
It is for you Lord my God

La la la ...

I've got rejoicing in my heart
I've got rejoicing in my heart
It is for you Lord my God
It is for you Lord my God


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz